Τα νέα ανταποδοτικά τέλη των επιχειρήσεων ενέργειας από τη ΡΑΕ

20 Μαΐου 2015

ΡΑΕΜε απόφαση της ΡΑΕ αναπροσαρμόζεται το ύψος των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Συγκεκριμένα η απόφαση της ΡΑΕ προβλέπει την αναπροσαρμογή του ύψους των ετήσιων ανταποδοτικών τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας

Για την αναπροσαρμογή λήφθηκε υπόψη ο πίνακας εξέλιξης ετήσιων και μέσων ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσιοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου προσδιορίζεται το ποσοστό μεταβολής του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2014 − Δεκεμβρίου 2014 σε −1,3% (μείον ένα και τρία δέκατα τοις εκατό)

Το ύψος των ετησίων ανταποδοτικών τελών, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, το οποίο, για το έτος 2014, ανέρχεται σε −1,3% (μείον ένα και τρία δέκατα τοις εκατό).

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται στο ποσό των 8,15724 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Οκτώ Ευρώ και Δέκα Έξι Λεπτά (8,16 €) ανά Mwatt μέγιστης καθαρής ισχύος.

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες, ανάλογα με την συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορρόφησαν από το Σύστημα ή από το Δίκτυο οι Πελάτες τους κατά το έτος 2011, ορίζεται στο ποσό των 0,069335 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Επτά Λεπτά (0,07 €) ανά απορροφώμενη MWh.

Το ποσό ετησίου ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται στους έχοντες δικαίωμα εισαγωγής φυσικού αερίου ορίζεται στο ποσό των 0,24469 € το οποίο στρογγυλοποιείται σε Είκοσι Τέσσερα Λεπτά (0,24 €) ανά χίλια κυβικά μέτρα.

Τομέας υγρών καυσίμων

  • Για τα υγραέρια, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται ορίζεται σε 0,10195€ το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10€) ανά μετρικό τόνο.
  • Για το μαζούτ, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται ορίζεται σε 0,10195 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Δέκα Λεπτών (0,10 €) ανά μετρικό τόνο.
  • Για τις βενζίνες το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται ορίζεται σε 0,20392 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα.
  • Για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, το ύψος ανταποδοτικού τέλους που επιβάλλεται ορίζεται σε 0,20392 € το οποίο στρογγυλοποιείται στο ποσό των Είκοσι Λεπτών (0,20 €) ανά χίλια λίτρα

Οι τιμές που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση αφορούν στα ετήσια ανταποδοτικά τέλη που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

Πηγή: rae.gr

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad