ΡΑΕΚ: Αυξημένη η παραγωγή των ΑΠΕ το 2013

17 Φεβρουαρίου 2015

57362-125181Κατά το 2013 η ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που διοχετεύθηκε στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ήταν μόνο από την αιολική ενέργεια. Το σύνολο της παραγωγής από τα αιολικά πάρκα συνδεδεμένα στο δίκτυο μεταφοράς ήταν 228.000 ΜWh έναντι 184.100 ΜWh κατά το 2012, σημειώνοντας αξύξηση της τάξης του 19,25%, σύμφωνα με την Ετήσια `Εκθεση για το 2013 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), που επιδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Οπως σημειώνεται ο μέσος συντελεστής εγκατεστημένης ισχύος (ή δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας) των αιολικών πάρκων που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα μεταφοράς για το 2013 ανήλθε στο 18% έναντι 15% κατά το 2012.

Οπως αναφέρεται, με την αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ και ειδικά από φωτοβολταϊκά συστήματα στο σύστημα διανομής παρατηρείται εισερχόμενη ενέργεια στο σύστημα μεταφοράς. Η παραγωγή αυτή για το 2013 ανήλθε στις 900 MWh.

Κατά το έτος 2013, η ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των φωτοβολταϊκών συστημάτων που προνοείτο στο σχέδιο χορηγιών για το έτος 2013 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε 100 άδειες εξαίρεσης για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 10ΜW.

Κατά τη διάρκεια τους έτους η ΡΑΕΚ παρέλαβε 24 αιτήσεις, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 49,72MW. Αφού εξέτασε και αξιολόγησε τις αιτήσεις η ΡΑΕΚ προχώρησε στην έκδοση 17 αδειών εξαίρεσης για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στα πλαίσια μειοδοτικού διαγωνισμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 37,48ΜW.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, μέχρι το τέλος του 2013, είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ συνολικά πενήντα αιτήσεις για κατασκευή αιολικών πάρκων. Παράλληλα, είχαν χορηγηθεί τριάντα τέσσερεις άδειες για ατασκευή αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απ’ αυτές, με αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ανακλήθηκαν πέντε άδειες, συνολικής ισχύος 138,0 MW (53,8 MW σε πρώτη φάση). ΄Εληξαν έντεκα άδειες 323MW (165,8MW σε πρώτη φάση) και λειτούργησαν πέντε αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 146,7MW.

Επίσης, απορρίφθηκαν δεκαέξι αιτήσεις των 359 MW για κατασκευή αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι το τέλος του 2013, η συνολική Αδειοδοτημένη από τη ΡΑΕΚ ισχύς προς υλοποίηση ανήλθε σε 147,2 MW. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των αιολικών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας κάτω των 30 kW, ως εξαιρούμενα από την απαίτηση για εξασφάλιση άδειας από τη ΡΑΕΚ.

Οι συνολικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ μέχρι το τέλος του 2013 για φωτοβολταϊκά συστήματα ανήλθαν στις οκτακόσιες πενήντα εκ των οποίων οι επτακόσιες πενήντα οκτώ αφορούσαν αιτήσεις εντός του σχεδίου χορηγιών και οι πενήντα μία αιτήσεις εκτός σχεδίου χορηγιών για κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης, είχαν υποβληθεί σαράντα δύο αιτήσεις ισχύος 1,38 MW για αυτοπαραγωγή. Συνολικά απορρίφθηκαν τριάντα εννιά αιτήσεις ισχύος 16,42 MW εντός του σχεδίου χορηγιών και μια αίτηση, ισχύος 7,35 MW, εκτός σχεδίου χορηγιών.

Επίσης, αποσύρθηκαν είκοσι μια αιτήσεις της τάξεως των 2,1MW. Απ’ αυτές εκδόθηκαν διακόσιες εβδομήντα εννιά άδειες, συνολικής ισχύος 19,82 MW και ανακλήθηκε μια άδεια, ισχύος 100kW.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad