ΡΑΕ: Σε διαβούλευση η τροποποίηση του άρθρου 237 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

7 Αυγούστου 2015

raeelogoooΣε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου θέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την τροποποίηση του άρθρου Άρθρο 237 – «Χρονοδιάγραμμα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα» του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής, «σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 237 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει, μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2019, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υποδομών για την πλήρη εφαρμογή των οριζομένων στον Κώδικα ΜΔΝ διαδικασιών.

Με την υπ’αριθ. 2014/536/ΕΚ/14.08.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χορηγήθηκε παρέκκλιση στην Ελληνική Δημοκρατία από ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων στο Άρθρο 2, παράγραφος 4 της εν λόγω Απόφασηςπροβλέπεται ότι οι Ελληνικές Αρχές υποχρεούνται μεταξύ άλλων να καταρτίσουν σχέδιο για τις επενδύσεις σε υποδομές, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ και το χρονοδιάγραμμα πλήρους υλοποίησης των υποδομών αυτών, δίνοντας προτεραιότητα στα ηλεκτρικά συστήματα της Κρήτης και της Ρόδου. Επίσης, με βάση τα σημεία 80-82 του σκεπτικού της Απόφασης Παρέκκλισης, το υπόψη Σχέδιο Υποδομών, που καταρτίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΔΕΔΔΗΕ, υπέβαλε στη ΡΑΕ Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Απόφασης Παρέκκλισης, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, δίνοντας, σύμφωνα και με τις προβλέψεις εν λόγω Απόφασης, προτεραιότητα στα συστήματα Κρήτης και Ρόδου. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό η πλήρης εφαρμογή και υλοποίηση, όλων των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών στο σύνολο των Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ (που καλύπτουν το 99% της συνολικής ζήτησης των ΜΔΝ), θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 ενώ, ειδικότερα, το άνοιγμα της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο των ΜΔΝ, θα έχει ολοκληρωθεί το Γ’ τρίμηνο του 2015 για τα συστήματα Κρήτης και Ρόδου, και το Α’ τρίμηνο του 2016 για όλα τα λοιπά ΜΔΝ.

Κατόπιν αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης από τη ΡΑΕ, και της εξειδίκευσης σε αυτό των επιμέρους απαιτούμενων διαδικασιών και ενεργειών, αλλά και των χρονικών και τεχνικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα ΜΔΝ, οι οποίες, κατά την περίοδο διαμόρφωσης του Κώδικα ΜΔΝ, δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν επακριβώς και με λεπτομέρεια, κρίνεται ότι είναι εύλογη η μικρή χρονική απόκλιση για την ολοκλήρωση ορισμένων διαδικασιών και υποέργων του Σχεδίου Δράσης, σε σχέση με τους χρόνους που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ, που οδηγεί σε μικρή επέκταση του χρονοδιαγράμματος και της τελικής προθεσμίας του Φεβρουαρίου του έτους 2019. Η επέκταση αυτή του χρονοδιαγράμματος επάγεται την αναγκαία τροποποίηση του άρθρου 237 του Κώδικα ΜΔΝ, σύμφωνα με το συνημμένο κείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση, υποβάλλοντας τις απόψεις τους, μέχρι και την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του».

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad