Παράταση 5 ετών στις έρευνες γεωθερμικού δυναμικού

4 Ιουνίου 2015

25119Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλαδας και άλλες διατάξεις» που τελεί υπό διαβούλευση, προβλέπεται η παράταση στις έρευνες γεωθερμίας ως εξής:

«Η σύμβαση μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού υψηλών θερμοκρασιών που εγκρίθηκε με τη αριθ. Φ 29.10/7668/24-5-1985 (Β” 361) απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που εγκρίθηκε με τη αριθ. Δ9/Δ/Φ161/5465/858/10-3-2011 (Β” 542) απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ παρατείνεται για πέντε (5) έτη από τη λήξη της. Αντίστοιχα παρατείνονται κατά πέντε (5) έτη και όλες οι προθεσμίες και χρονικοί περιορισμοί που προβλέπονται σε αυτήν. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της μισθωτικής σύμβασης».

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνονται τα εξής:

Οι λόγοι για τους οποίους δίδεται η παράταση αυτή είναι πρωτίστως οικονομοτεχνικοί. Στις γεωθερμικές επενδύσεις υψηλών θερμοκρασιών ο κύριος όγκος των εγκαταστάσεων και εργασιών με το αντίστοιχο κόστος, απαιτείται στα αρχικά στάδια των ερευνών. Συγκεκριμένα, ο κυριότερος παράγοντας κόστους που ξεπερνά το 50 έως 60% της συνολικής αξίας της επένδυσης είναι η εκτέλεση των βαθιών γεωθερμικών ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων. Όμως τα αρχικά αυτά στάδια (γεωτρήσεις) χρηματοδοτούνται πολύ δύσκολα από τις τράπεζες, επειδή το ονομαζόμενο γεωλογικό ρίσκο (η πιθανότητα αποτυχίας μιας γεώτρησης) είναι σημαντικό και δε μπορεί να αποτιμηθεί από πριν. Πρακτικά το πρώτο και ακριβότερο στάδιο των ερευνών πρέπει να υλοποιηθεί με ίδια κεφάλαια του μισθωτή, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο την τελευταία πενταετία, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Επισημαίνεται ότι η Δ.Ε.Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε το 2012 προέβη στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση και επιλογή στρατηγικού εταίρου στην ανάπτυξη γεωθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τέσσερα γεωθερμικά πεδία, για τα οποία έχει μισθωτικά δικαιώματα, όπου προβλέπεται η συνεργασία και στην έρευνα των γεωθερμικών πεδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο διαγωνισμός αυτός (ο οποίος είχε ατονήσει, χωρίς να κηρυχτεί άγονος), δύναται να ολοκληρωθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα να υλοποιηθεί η έρευνα του γεωθερμικού δυναμικού στην περιοχή της μίσθωσης.

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad