Κουρνιώτης: Ανάπτυξη με έρευνα, καινοτομία, υποστήριξη της αγοράς και εξαγωγή τεχνογνωσίας

12 Μαΐου 2015

81521Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για την προώθηση των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Κατά συνέπεια παίζει ένα επιτελικό ρόλο στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής στους τομείς αυτούς, δρώντας επικουρικά προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβοηθά και στηρίζει την επιχειρηματικότητα στο χώρο των ήπιων μορφών ενέργειας.

Στο ΚΑΠΕ προωθούμε μία στρατηγική πολύπλευρης αντιμετώπισης των εμποδίων για την επίτευξη εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός επωφελούς κλίματος για τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ. Έχοντας πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της ενέργειας, το Κέντρο παρέχει μια σειρά από αξιόπιστες και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια των ετών, το ΚΑΠΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. διαχειρίστηκε έργα με συνολικό προϋπολογισμό 220 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων. Το ΚΑΠΕ έχει σταθεί στο πλευρό των Δημοτικών και Περιφερειακών δομών της χώρας, μεταφέροντας την Ευρωπαϊκή πολιτική και τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριότητάς του, πάντα σε συντονισμό με τα αρμόδια Υπουργεία και εθνικές αρχές. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μεγάλος αριθμός έργων, επιδεικτικά, πιλοτικά, ενεργειακού σχεδιασμού, διάδοσης και εκπαίδευσης, για λογαριασμό πολλών δήμων της Ελλάδας με την εξασφάλιση, από το ΚΑΠΕ, κοινοτικών προϋπολογισμών.

Το επιστημονικό δυναμικό του Κέντρου δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, συντονισμό, εκτέλεση, διαχείριση και αξιολόγηση ερευνητικών / επιδεικτικών / πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στις ΑΠΕ με στόχο τη διάχυση των τεχνολογιών αυτών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Με την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζει την αγορά των ΑΠΕ με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες.

Συνδετικός κρίκος

Το ΚΑΠΕ φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ της παραγωγής (βιομηχανία, ΜΜΕ) και της βασικής έρευνας που παράγεται, κυρίως, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ΑΠΕ μέσω της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί από τη συνεργασία των τριών φορέων (Βιομηχανία-ΚΑΠΕ-Πανεπιστήμια).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού συνδυάζουμε μια σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τη βασική και εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα και επίδειξη μέχρι και τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση των προτύπων και την ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων ΑΠΕ.

Παράλληλα, υποστηρίζει τις ώριμες αγορές ΑΠΕ με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η δραστηριότητα αυτή, που συχνά ονομάζουμε «εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας», αποτελεί ένα σημαντικό μέσον για την ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ στη χώρα μας, αλλά και μια επιπλέον σημαντική πηγή χρηματοδότησης για το Κέντρο που διαπιστεύει τα εργαστήρια του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υποστήριξη της Ελληνικής Βιομηχανίας και των Τεχνικών Εταιρειών μέσω των εργαστηριακών υποδομών του ΚΑΠΕ για την πιστοποίηση και τον έλεγχο προϊόντων και συστημάτων δόμησης.

Στο ΚΑΠΕ υλοποιούμε σήμερα πιλοτικά κατασκευαστικά έργα ΑΠΕ και ΕΞΕ, στην Ελλάδα, αλλά και τρίτες χώρες, με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους αναπτυξιακής βοήθειας, διασυνοριακής συνεργασίας και διαρθρωτικών ταμείων (EuropeAid, INTERREG, MED, ΕΣΠΑ). Έμφαση δίνεται σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων δημόσιου χαρακτήρα υψηλής χρηστικότητας, καθώς και σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα αλλά και ιδιωτικά κτίρια που κατοικούνται από ομάδες χαμηλού εισοδήματος.

Συμμετέχοντας σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας σε τρίτες χώρες το Κέντρο συντονίζει την μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε εθνικά ενεργειακά κέντρα και υπουργεία σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ, αλλά και πολιτικών για τη επιτάχυνση της διείσδυσης τους στην αγορά. Στρατηγικός στόχος μας είναι η εδραίωση μακροχρόνιων δεσμών συνεργασίας και η ενδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας (σε επίπεδο πολιτικό και επιχειρηματικό) σε τρίτες χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος. Επίσης, εκπονεί μελέτες διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών ΑΠΕ και ΕΞΕ (έρευνες αγοράς, εντοπισμός και αξιολόγηση ώριμων επενδυτικά έργων κλπ), αποσκοπώντας στην υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας για την ανεύρεση νέων αγορών.

Ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας μας αφορά σε έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων καινοτομίας, όπως το 7οΠρόγραμμα Πλαίσιο και πλέον το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και αυτοματισμών για την διευκόλυνση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ στα ενεργειακά συστήματα στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας.

Μετά την εμπορική ανάπτυξη των ψηφιακών μετρητών διπλής κατεύθυνσης και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που μπορεί ταυτόχρονα να είναι και καταναλωτής (prosumers) στην επίτευξη των στόχων 20-20-20, ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορά στην παραγωγή ολοκληρωμένων πλατφορμών πληροφορικής που συνδυάζουν και τεχνολογίες τηλεματικής και αυτοματισμού για την παρακολούθηση δεδομένων ζήτησης και παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, την βέλτιστη ρύθμιση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας από και προς αυτές τις μονάδες, αλλά και την διαχείριση της ζήτησης.

Τεχνογνωσία

Στρατηγικός στόχος είναι το ΚΑΠΕ μέσω της συμμετοχής στην πρωτογενή ανάπτυξη αυτών των καινοτόμων εργαλείων να αποκτήσει τεχνογνωσία αιχμής, να διευρύνει τον κύκλο των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων του και να «πρωταγωνιστήσει» άμεσα στην εφαρμογή τους στην αγορά, δίνοντας έτσι σημαντική ώθηση στην αποκεντρωμένη παραγωγή αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας .

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου το ΚΑΠΕ, αξιοποιώντας τη συσσωρεμένη εμπειρία του στη διαχείριση εθνικών προγραμμάτων ΑΠΕ & ΕΞΕ, ορίσθηκε Διαχειριστής στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου πλησιάζει, τα 12.000.000€ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τον ΧΜ ΕΟΧ και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων. Διαχειριζόμαστε ένα εξαιρετικά σημαντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και απώτερος στόχος είναι πάντα να προχωρήσουμε τις τεχνολογίες ΑΠΕ ένα βήμα παραπέρα, να εντάξουμε τις εφαρμογές τους σε κτίρια και εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, ενισχύοντας έτσι τον πυλώνα της πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας (20-20-20) με ορίζοντα το 2020.

H τεχνολογία / τεχνογνωσία που παράγεται ή που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ, βρίσκει σήμερα εφαρμογή σε πραγματικά ολοκληρωμένα καινοτόμα έργα που απαντούν σε σημαντικές ενεργειακές, περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες. Στόχος του ΚΑΠΕ παραμένει διαχρονικά η προαγωγή των πράσινων τεχνολογιών, η προστασία του περιβάλλοντος και η παροχή υψηλού επιπέδου, χρήσιμων και ουσιαστικών υπηρεσιών στην ελληνική πολιτεία, στην κοινωνία και την οικονομία.

* του Κωνσταντίνου Κουρνιώτη, Προέδρου του ΚΑΠΕ

(το άρθρο περιλαμβάνεται στην έκδοση GREEK ENERGY 2015)

Πηγή: energypress

Category: Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad