Βαμβάκι

Οι καλλιεργητικές τεχνικές του βάμβακος στην χώρα μας είναι ευρέως γνωστές. Το βαμβάκι είναι το πλέον καλλιεργούμενο φυτό μεγάλης καλλιέργειας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί τον πρώτο παραγωγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το σύνολο του σύσπορου βάμβακος, το 32 – 33% είναι καθαρές εκμεταλλεύσιμες ίνες, το 52 – 54% είναι βαμβακόσπορος για ζωοτροφή ή επεξεργασία και το 14 – 16% που υπολείπεται είναι μικρού μήκους ίνες, φύλλα, σκόνη κ.λπ. Τα ποσοστά αυτά εξαρτώνται σημαντικά από την περιοχή, την ποικιλία και την ένταση της καλλιέργειας. Ο βαμβακόσπορος μπορεί με ψυχρή πίεση να δώσει φυτικό έλαιο σε ποσοστό 14 – 20 %, οπότε έχουμε μια παραγωγή της τάξεως των 21 – 31 kg/στρ. Το γεγονός αυτό κάνει την καλλιέργεια πιθανό παραγωγό πρώτης ύλης για παραγωγή βιοντίζελ, μόνο αν συνεχιστεί η εκμετάλλευση του βασικού προϊόντος της καλλιέργειας που είναι οι ίνες του βάμβακος.

banner ad