Διευκρινίσεις του ΥΠΑΠΕΝ για Σταθμούς Βιομάζας

10 Φεβρουαρίου 2015

biomazaΣε διευκρινήσεις αναφορικά με την κατάταξη έργων για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας προχώρησε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (βλ. εδώ), «με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με την κατάταξη έργων/ δραστηριοτήτων από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, και λαμβάνοντας υπόψη τα:

α) Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

β) Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’).

γ) Η ΥΑ με αρ. πρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) Το υπ’ αρ. 176282/12.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΟΝ50-ΒΝΑ) έγγραφο του Γεν. Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, βιοαερίου και βιορευστών, ισχύος ≤0,5 MW», σας γνωρίζουμε ότι:

Οι εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, μέσω θερμικών διεργασιών (όπως καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), συμπεριλαμβανομένων των υποδομών εν γένει διαχείρισης των καυσίμων α” υλών κατατάσσονται είτε στην υποκατηγορία Α1 είτε στην υποκατηγορία Α2 του μεα/α 7 είδους έργου της Ομάδας 10 του παραρτήματος Χ της γ” σχετικής ΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Πηγή: Energia.gr

Category: Ειδήσεις, Στερεή Βιομάζα

Comments are closed.

banner ad