Χτύπημα στους επενδυτές βιοκαυσίμων

2 Μαρτίου 2015

BIOFUELS1Η χρήση γεωργικών εκτάσεων για παραγωγή βιοκαυσίµων µειώνει ένα κοµµάτι αυτής που προορίζεται για τρόφιµα, οδηγώντας σε αποψίλωση των δασών για να καλυφθεί αυτό το κενό, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις εκποµπές ρύπων και ακυρώνοντας µέρος του κέρδους που προκύπτει από τη χρήση βιοκαυσίµων.

Τη συλλογιστική αυτή αναπτύσσει ο Σουηδός Ευρωβουλευτής Τρόβαλντς σε νοµοσχέδιο που πάει για δεύτερη ανάγνωση το Μάρτιο, ώστε να επικυρωθεί ή όχι σε ένα από τα επόµενα Συµβούλια της ΕΕ, προτείνοντας τον περιορισµό της παραγωγής παραδοσιακών βιοκαυσίµων και µετάβαση σε προηγµένα βιοκαύσιµα από φύκια και ορισµένους τύπους αποβλήτων. Έτσι, τα βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς από καλλιέργειες τροφίµων δε θα υπερβαίνουν το 6% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές ως το 2020, ενώ τα προηγµένα βιοκαύσιµα θα αποτελούν τουλάχιστον το 1,25% της κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές.

Έντονες αντιδράσεις

Η πρόταση αυτή προκάλεσε κύµα αντιδράσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βιοντίζελ (ΕΒΒ) και στην Copa-Cogeca, που θεωρούν ότι, εφόσον υιοθετηθεί, θα ακυρώσει τις µέχρι τώρα επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίµων, και δη των καλλιεργητών αροτραίων, και θα οδηγήσει σε µεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας.

Ο κ. Garofalo, Γεν.Γραµµατέας του EBB, σε δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «µε το νέο νοµοσχέδιο χαµένοι είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες και νικητής τα ορυκτά καύσιµα». Υποστηρίζει πως το Κοινοβούλιο αγνόησε εκουσίως πρόσφατη διεθνή απόδειξη του ISO ότι τα στοιχεία της έµµεσης αλλαγής χρήσης γης είναι εντελώς αναξιόπιστα. Μάλιστα, σε από κοινού επιστολή που έστειλαν στους Ευρωβουλευτές η Copa–Cogeca και το EBB τονίζουν ότι ένα µέλλον µε παράγοντες ILUC (έµµεση αλλαγή χρήσης γης) και χωρίς βιοντίζελ θα έχει πολύ µεγάλο αντίκτυπο στην οικονοµική δραστηριότητα. «Τώρα δεν είναι η ώρα να τεθούν σε κίνδυνο οι επενδύσεις των παραγωγών αροτραίων µε οποιεσδήποτε περικοπές στους στόχους για την προώθηση βιοκαυσίµων, τα οποία άλλωστε συντελούν στη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στη µείωση του ελλείµµατος φυτικών πρωτεϊνών στις ζωοτροφές». Επιµένουν πως η ευρωπαϊκή πολιτική βιοκαυσίµων πρέπει να διασφαλίσει ότι µέχρι το 2020, τουλάχιστον 8% των µεταφορικών καυσίµων θα προέρχεται από βιοκαύσιµα.

Προηγµένα και α’ γενιάς βιοκαύσιµα

Εν αντιθέσει µε την ισχύουσα νοµοθεσία που απαιτεί από τα Κ-Μ της Ε.Ε. να διασφαλίσουν ότι µέχρι το 2020 η ανανεώσιµη ενέργεια θα συνιστά τουλάχιστον το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στον τοµέα των µεταφορών, µε το νέο νοµοσχέδιο τα βιοκαύσιµα πρώτης γενιάς δε θα υπερβαίνουν το 6% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές ως το 2020, ενώ τα προηγµένα βιοκαύσιµα, θα αποτελούν τουλάχιστον το 1,25% της κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές.

Πηγή: Agronews.gr

Category: Βιοκαύσιμα, Βιοντίζελ, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad