Ο ηλίανθος για βιοντίζελ στο επίκεντρο μελέτης του Παν. Θεσσαλίας

16 Ιουνίου 2015

ilianthos-anthroposΛύση στο ζήτηµα του υψηλού κόστους καυσίµων και ενέργειας µέσω της ιδιοπαραγωγής βιοντίζελ, φιλοδοξεί να δώσει µελέτη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας υπό την εποπτεία του οµότιµου καθηγητή Θεοφάνη Α. Γέµτου, διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας, που πειραµατίζεται µε ενεργειακές καλλιέργειες στο θεσσαλικό κάµπο.

Σύμφωνα με το Agronews.gr, µελετήθηκε η δυνατότητα δηµιουργίας αγροκτηµάτων που να παράγουν τα ίδια τα καύσιµα για την λειτουργία των γεωργικών µηχανηµάτων τους, δηλαδή ενεργειακά αυτόνοµα αγροκτήµατα. Η εξαγωγή του λαδιού έγινε επί τόπου µε ψυχρή συµπίεση σε µικρές χαµηλού κόστους πρέσες και µε τη σειρά του το λάδι καθαρίστηκε µε φυσικές µεθόδους και χρησιµοποιήθηκε σε κινητήρες ντίζελ µε επιτυχία για την κίνηση των τρακτέρ

Από τη µελέτη που έγινε προέκυψε πως όταν καλλιεργηθεί το 15% των εκτάσεων µε ηλίανθο σε µία εκµετάλλευση τότε παράγονται αρκετά βιοκαύσιµα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες του αγροκτήµατος συµπεριλαµβανοµένης και της άρδευσης. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνει ο oµότιµος καθηγητής, επανερχόµαστε στην εποχή που τα ζώα εργασίας του αγροκτήµατος κατανάλωναν τη παραγωγή του 15% περίπου των εκτάσεων ενός αγροκτήµατος. Ο ίδιος όµως διευκρινίζει, πως απαιτείται συνέχιση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας προκειµένου τα αποτελέσµατα αυτά να επεκταθούν και προς διάφορα µοντέλα τρακτέρ. Όπως είπε ο κ. Γέµτος «η δυνατότητα άµεσης χρήσης των προϊόντων στο αγρόκτηµα δίνει ένα επί πλέον εισόδηµα καθώς ο γεωργός καρπούται όλη την ωφέλεια από τη µη φορολόγηση των βιοκαυσίµων».

Αναστρεφόµενα άροτρα και κατεργασία

Μεγαλύτερες αποδόσεις σε παραγωγή επιτυγχάνει η κατεργασία του εδάφους µε χρήση αναστρεφόµενου αρότρου και η µέθοδος µειωµένης κατεργασίας σε λωρίδες, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πειράµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος «Θαλής».

Για τη κατεργασία σε λωρίδες χρησιµοποιήθηκε ένα σύνθετο µηχάνηµα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Π.Θ. που αναµοχλεύει το έδαφος σε λωρίδες πλάτους 20 εκατοστών και βάθους 25 εκατοστών χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό αβαθών και βαθιά εργαζόµενων υνιών και στελεχών φρέζας για ταυτόχρονη προετοιµασία της σποροκλίνης. Με τη µέθοδο αυτή το µεγαλύτερο µέρος του αγρού µένει χωρίς διατάραξη κάτι που έχει σηµαντικά οφέλη όπως µειωµένη κατανάλωση καυσίµου, προστασία του εδάφους από διάβρωση και τη προστασία της βιοποικιλότητας.

Σε µια ανάλυση του οικονοµικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε τον κ. Γέµτο, υπολογίστηκε το κόστος κατεργασίας τους εδάφους µε βάση της τιµές που χρεώνουν οι επαγγελµατίες του είδους και οι απόδοση µε βάση τις τιµές της αγοράς των παραγόµενων προϊόντων.

Η συµβατική κατεργασία µε το όργωµα είχε τις µεγαλύτερες αποδόσεις µαζί µε τη κατεργασία σε λωρίδες ενώ η ακαλλιέργεια (απ’ ευθείας σπορά χωρίς καµία κατεργασία) είχε µικρότερες αποδόσεις. Λόγω όµως του πολύ µεγαλύτερου κόστους των εργασιών τελικά στα τρία χρόνια το εισόδηµα της κατεργασίας σε λωρίδες είναι µεγαλύτερο κατά 67,5 ευρώ/στρέµµα περίπου ενώ της ακαλλιέργειας είναι καλύτερο κατά 8,5 ευρώ/στρέµµα.

Πηγή: energypress

Category: Βιοντίζελ, Ειδήσεις

Comments are closed.

banner ad